Innovatie

Duurzaam recht

Lees verder

Nederlands recht zou op dit moment ongeschikt zijn om de transitie naar een duurzame leefomgeving te faciliteren. De juristen van AT Osborne hebben daar hun eigen gedachten over. In 2019 breidden zij hun kennis hierover uit, onder de noemer duurzaam recht.

Steeds vaker worden vragen gesteld als: ‘hoe kunnen overheden regie nemen bij het treffen van duurzame maatregelen in de leefomgeving?’ en ‘welke juridische mogelijkheden zijn hiervoor beschikbaar?’. Velen denken dat die mogelijkheden op dit moment minimaal zijn. Daarom worden nieuwe instrumenten bedacht in de vorm van onder meer regionale energiestrategieën en stikstofregistratiesystemen. Vanuit een brede invalshoek hebben juristen van AT Osborne in 2019 kennis ontwikkeld en geadviseerd over duurzaam recht.

De mogelijkheden zijn er

De kennisontwikkeling heeft geleid tot diverse resultaten, zoals een eerste training over duurzame gebiedsontwikkeling en publicaties in de gezaghebbende tijdschriften ‘Binnenlands Bestuur’ en ‘Vastgoedrecht’. Het ging onder meer over de bevoegdheden die gemeenten wel degelijk aan de Woningwet kunnen ontlenen en over het afdwingen van circulaire eisen die verder gaan dan het Bouwbesluit. Dit laatste leidde tot een kennissessie met een gemeente. Daarnaast werd gewerkt aan een strategie om circulariteit rechtmatig in gebiedsontwikkelingen in te bedden, werd geadviseerd over de juridische (on)mogelijkheden van een nieuwe constructie voor gebouwgebonden financiering voor de verduurzaming van bestaande woningen en werden verschillende opdrachtgevers geholpen met het verankeren van duurzaamheidsambities bij aanbestedingen. Ook ondersteunden onze juristen het ministerie van Binnenlandse Zaken bij de totstandkoming van de Omgevingswet. Deze nieuwe wet biedt mogelijkheden voor onder meer natuurbeschermende maatregelen, natuur-inclusief bouwen en de transitie naar aardgasvrije wijken.

Frisse blik

Met een frisse blik op bestaande juridische instrumenten en juridisch kader is op het gebied van duurzaamheid meer mogelijk dan veel mensen denken. Als dit bewustzijn landt, is het mogelijk om duurzame oplossingen al in de planvorming, ruimtelijke besluitvorming en projecten mee te nemen. Als de wil, het draagvlak en de business case er zijn, komen we er juridisch ook wel uit. In ieder geval zetten wij de kennisontwikkeling op dit maatschappelijk belangrijke vlak voort.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn