Over ons

Jaarrekening 2019

Lees verder

Omzet

De netto omzet in 2019 bedraagt € 29,0 mln., tegenover € 27,3 mln. 2018. De toename van de omzet is verdeeld over alle operationele groepsmaatschappijen en betreft zowel de hogere inzet van eigen personeel als van inhuur derden.

Nettowinst

De nettowinst in 2019 bedraagt € 1,3 mln. tegenover € 0,3 mln. in 2018, derhalve een toename met € 1,0 mln. Deze toename is veroorzaakt door de stijging van de brutowinst met € 1,2 mln. en een daling van de bedrijfslasten met € 0,3 mln., verminderd met de belastingdruk hierop en het hogere minderheidsaandeel derden.

In absolute zin is de toename van de winst grotendeels (ruim € 0,5 mln.) toe te schrijven aan AT Osborne B.V., de grootste werkmaatschappij.

Balansverhoudingen

Het groepsvermogen is in het verslagjaar gestegen naar een niveau van € 7,8 mln. (2018 € 6,9 mln.)

De solvabiliteit (inclusief aandeel derden) volgens de geconsolideerde balans per 31 december 2019 bedraagt 62% (2018 58%), hetgeen mag worden beschouwd als zeer solide.

De liquiditeitspositie van de onderneming is uitstekend, de quick ratio bedraagt ruim 2,2 (2018: 1,7).

Gebeurtenissen na balansdatum

Voor 2020 en volgende jaren zijn uitvoeringsplannen opgesteld in lijn met de in 2019 geformuleerde meerjaren ontwikkelingsstrategie.

Begin 2020 is de wereld geconfronteerd met de uitbraak van het zogenaamde Covid-19 virus. Sinds ultimo februari is het virus geleidelijk aan in heel Europa uitgebroken. Vanaf medio maart is in ons geografisch werkterrein sprake van een lockdown. De consequenties daarvan verschillen per deelneming. In België treft de lockdown ook direct de bouwsector, en gelden gedurende de lockdown voor een gedeelte van de medewerkers van de Belgische deelneming beperkte werkeloosheidsuitkeringen. In Nederland heeft de deelneming KSG voor haar trainers in loondienst voor de eerste 3-maandsperiode een loonkostencompensatie aangevraagd in het kader van de NOW. Veruit grootste deelneming AT Osborne B.V. heeft echter van de lockdown hoegenaamd niets direct in financiële zin te lijden.

Voor alle deelnemingen geldt dat zij zowel wat betreft solvabiliteit en liquiditeit financieel kerngezond zijn. In verschillende stresstesten is gebleken dat naar het zich thans laat aanzien voor geen enkele deelneming continuïteit van de onderneming echt een issue is.

Uiteraard hebben wij de nodige operationele maatregelen getroffen rondom hygiëne, werken op afstand, het houden van afstand en afspraken met klanten en leveranciers, zoals van overheidswege worden geadviseerd. Wij ondervinden als gevolg hiervan geen structurele onderbrekingen van onze dienstverlening.

Het voorafgaande laat onverlet dat het uitbreken van het Covid-19 virus en de preventieve maatregelen genomen door de overheid in algemene zin zorgen voor grote economische onzekerheid zeker ook op de langere termijn. De eventuele impact daarvan op de onderneming is thans niet aan te geven en derhalve ook niet verwerkt in de cijfers van de jaarrekening per 31 december 2019.

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn