Digitalisering overheden
in het mobiliteitsdomein

Lees verder

Smart mobility: slimme mobiliteitsoplossingen gebaseerd op data en ICT. Ze dragen bij aan de oplossing van tal van problemen, zoals een betere benutting van bestaande infrastructuur, minder files, kortere reistijden, verbetering van de verkeersveiligheid en minder uitstoot. Maar dan moeten de onderliggende data wel op orde zijn. Voor het ministerie van Infrastructuur & Waterstaat leverde AT Osborne de trekker van het landelijke programma ‘Digitalisering Overheden in het mobiliteitsdomein’. In die rol zette AT Osborne een landelijke overlegstructuur op. Hierbij werken de verschillende decentrale overheden met het Rijk samen, om data op het juiste kwaliteitsniveau beschikbaar te krijgen en digitalisering als nieuwe kerntaak in te bedden.

Provincies en gemeenten beschikken over veel data op het gebied van mobiliteit. Bijvoorbeeld over wegwerkzaamheden, omleidingen en data uit verkeerslichten. Die data vormen essentiële informatie voor onder meer slimme navigatiediensten. Denk aan Mobility as a Service (het plannen, boeken en betalen van vervoer via een app) en intelligente verkeerslichten die voorrang geven aan nood- en hulpdiensten. Ook voor overheden zelf zijn de data nuttig, bijvoorbeeld bij het nemen van gefundeerde beslissingen over investeringen in infrastructuur. Voor alle toepassingen geldt dat de publieke mobiliteitsdata in heel Nederland structureel op orde gebracht moeten worden. De decentrale overheden moeten landelijke afspraken maken over de volgorde waarin dat gebeurt, over de standaarden voor data-uitwisseling en kwaliteitsniveaus waaraan data moeten voldoen om bruikbaar te zijn (voor marktpartijen en overheden zelf) en over inrichting en beheer van de dataloketten waar de data centraal ontsloten worden.

Bestuurlijke afspraak laten landen

Van november 2018 tot oktober 2020 was Ineke Meijer van AT Osborne als landelijke trekker verantwoordelijk voor het coördineren en faciliteren van het hiervoor bij decentrale overheden benodigde transitieproces. Startpunt was de bestuurlijke afspraak over het structureel op orde brengen van publieke data in het mobiliteitsdomein, uit het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport 2018 (BO MIRT). Hoe zorg je ervoor dat deze afspraak op de juiste manier landt bij alle provincies en gemeenten, bij de bestuurders, de directeuren en op de werkvloer? Ineke voerde hierover gesprekken met betrokkenen in alle regio’s om tot een gezamenlijk plan te komen. Dit plan vormde de basis voor het oprichten van een overlegstructuur, die alle schakels uit de keten met elkaar verbindt: directeurenoverleg, ambtelijk overleg en daaronder de diverse werkgroepen. Daarnaast werd regie gevoerd op de bestuurlijke besluitvorming in het jaarlijkse BO MIRT, de voortgang en de onderlinge kennisuitwisseling.

Van papier tot uitvoering

Voor het klaren van deze omvangrijke klus schakelde Ineke tussen verschillende disciplines en organiseerde zij de samenwerking tussen een veelheid aan partijen. Vanuit inhoudelijke kennis wist zij tot een goed proces te komen. Hiermee kan de afspraak uit het BO MIRT 2018 tot uitvoering gebracht worden. AT Osborne heeft zo bij decentrale overheden de transitie op gang gebracht, die nodig is om voorop te lopen in ‘Smart Mobility’ en de stap te zetten naar datagedreven werken. Het draagt er aan bij dat de bestaande infrastructuur in Nederland beter benut kan worden. Maar het draagt ook bij aan een duurzame leefomgeving. Mobiliteitsdata helpen bijvoorbeeld bij de optimale sturing van logistieke stromen, waarmee de uitstoot van verkeer in grote steden verminderd kan worden. Ook zijn ze waardevol voor allerlei andere mobiliteitsontwikkelingen. Denk bijvoorbeeld aan actuele informatie over beschikbare oplaadpunten voor deelauto’s. Slimme mobiliteit leidt tot slimme keuzes, voor overheden en burgers.

Kijk het online open college over de Digitaliseringsopgave Mobiliteitsdata terug | Platform WOW (Wegbeheerders Ontmoeten Wegbeheerders).

< Terug naar overzichtspagina

‘De decentrale overheden moeten landelijke afspraken maken over de volgorde waarin dat gebeurt, over de standaarden voor data-uitwisseling en kwaliteitsniveaus waaraan data moeten voldoen om bruikbaar te zijn (voor marktpartijen en overheden zelf) en over inrichting en beheer van de dataloketten waar de data centraal ontsloten worden.’

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn