TOEKOMSTBESTENDIGE INFRASTRUCTUUR

Lees verder

Voor een goed functionerende maatschappij is het van essentieel belang dat we de infrastructuur voorbereiden op de toekomst. Want economische groei, klimaatverandering, verdergaande verstedelijking, technologische en maatschappelijke ontwikkelingen hebben er een doorlopende en grote impact op. Gerichte uitbreidingen en versterkingen van wegen, OV-netwerk en waterkeringen blijven noodzakelijk. Daarnaast zijn er omvangrijke renovatieopgaven om wegen, kades en tunnels, bruggen en sluizen toekomstbestendig te maken. Hierbij is sprake van een complex krachtenveld van publieke en private belangen. AT Osborne helpt publieke opdrachtgevers om alle partijen bij elkaar te brengen en de opgave op een maatschappelijk verantwoorde wijze te realiseren.

Innovaties zoals ‘smart mobility’ bieden kansen om bestaande infrastructuur beter te benutten en het mobiliteitssysteem slimmer, duurzamer en veiliger te maken. Met onze kennis van technologie en het maatschappelijk speelveld zijn wij in staat partijen met elkaar te verbinden en de vertaalslag te maken naar strategie en uitvoering. Daarnaast is er de toename van wonen, werken en verblijven rondom OV-knooppunten in stedelijke regio’s. Integratie van stedelijke opgaven, waaronder het energie- en klimaatvraagstuk, met een mix aan mobiliteitsvoorzieningen leidt tot een nieuw samenspel van overheid, bedrijven en gebruikers. Duurzaam verstedelijken noemen wij dat. AT Osborne werkt hierbij samen met alle stakeholders aan nieuwe concepten, gericht op gedeeld gebruik voor mobiliteit en de publieke ruimte.

Vanuit onze ervaring ontwikkelen wij nieuwe producten en diensten: slimme oplossingen, klaar voor gebruik. Wij doen dit samen met klanten, door te investeren in onderzoek en innovaties. Dat levert mooie inzichten op, en veel plezier. Het leidt tot het inrichten van professioneel opdrachtgeverschap, een integrale aanpak van renovatieopgaven, innovatieve samenwerkingsvormen tussen opdrachtgevers en opdrachtnemers en de financiering van nieuwe lightrailprojecten.

AT Osborne organiseert infrastructuuropgaven met oog voor de buitenwereld. De uitdagingen vragen om nieuwe samenwerkingen tussen overheden onderling en tussen overheid en markt. Maar ook om transitie, organisatieverandering en voortdurende aandacht voor de omgeving. Een combinatie van sensitiviteit, creativiteit, mensenkennis, doordachte juridische constructies en kennis van de inhoud is onmisbaar. AT Osborne loopt hierin voorop; wij passen nieuwe samenwerkingsmodellen met marktpartijen toe, denken vanaf het begin mee met planvorming, visievorming en beleidsonderzoeken en helpen met de transitie van organisaties als dat nodig is. Omvangrijke beheer- en assetmanagementopgaven vragen bijvoorbeeld om een andere organisatie dan realisatieprojecten. Vanuit onze ervaring op strategisch én operationeel niveau kennen wij als geen ander het belang van een aanpak met oog voor alle belangen in de omgeving van een programma of project. Wij bieden ondersteuning van uitvoering naar beleid en van medewerker naar management, en vice versa.

De mensen van AT Osborne hebben een track record in de meest complexe projecten van Nederland. Samen met publieke opdrachtgevers boeken wij resultaat en maken wij los wat vast zit. Wij zetten onze mensen in op basis van hun kerneigenschappen. Onze managers en consultants houden van hun vak. Het zijn professionals en teamspelers die met pro-activiteit, creativiteit, humor, toewijding en doorzettingsvermogen samenwerken met opdrachtgevers en samenwerkingspartners. AT Osborne zorgt zo voor de verbinding tussen betrokken partijen, tussen plannen en praktijk en tussen de klant en ons zelf. Vanuit onze ervaring, expertise en kwaliteiten werken wij aan de meest complexe opgaven van Nederland, zoals Zuidasdok, Schiphol, het publiek-private landelijke innovatiepartnership Talking Traffic, de beleidsroadmap Zelfrijdend Vervoer, de Blankenburgverbinding, het Sluizenprogramma van Rijkswaterstaat en de versterking van de Markermeerdijken. Wij zijn daarbij betrokken van planvorming tot evaluatie, met altijd het oog op de uiteindelijke gebruikers: Urban Matters, People Matter.

< Terug naar overzichtspagina

Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn