Evaluatie rivieren Gelderland

Evaluatie en adviezen
Gebiedsteam Rivierengebied
Gelderland

Lees verder

Provincie Gelderland is rijk aan rivieren. Dat brengt verschillende uitdagingen met zich mee, onder meer op het gebied van klimaatadaptatie, energietransitie en woningbouw. Om al deze opgaven gebiedsgericht en integraal op te pakken, richtte de provincie het Gebiedsteam Rivieren in. Het Gebiedsteam ging werken als ‘opgave in het midden’. Na een jaar vroeg Provincie Gelderland AT Osborne om de inspanningen en voortgang van dit team te evalueren en advies te geven voor het vervolg van het Gebiedsteam.

De evaluatie ging in de zomer van 2021 van start. Consultant Eva Kool en managing consultant Carla De Koning-Van de Loo hanteerden bij deze evaluerende analyse twee werkwijzen. Door middel van een bureaustudie wierpen zij een nadere blik op de producten die het Gebiedsteam had opgeleverd. Dat betrof bijvoorbeeld een panorama, waarop de opgaven voor het Rivierengebied in kaart zijn gebracht. Daarnaast werden zeven interviews gehouden, met leden van het team zelf, de programmamanager en met de ambtelijke opdrachtgevers. De resultaten werden verwerkt in een overzichtelijk rapport dat tijdens een verificatiegesprek met ambtelijke opdrachtgevers, programmamanager en vertegenwoordiging van het Gebiedsteam is besproken.

Waardevolle inzichten

“De gesprekken met de mensen die aan het gebiedsteam werken waren het meest waardevol”, blikt Carla terug. “Ze geven duiding en kleur aan de plannen en resultaten op papier. Daarmee krijg je een reëel beeld van hoe de zaken echt zijn gelopen. Dat geeft waardevolle inzichten en lessen voor de toekomst.” Eva vond het een mooie prestatie dat het Gebiedsteam er in het eerste jaar in is geslaagd om als overkoepelend team zijn draai te vinden. “De provincie is sectoraal georganiseerd, dus het is knap als je toch verbindingen tussen de verschillende domeinen tot stand weet te brengen. De geïnterviewde ‘klanten’ van het team gaven dan ook duidelijk te kennen dat het absoluut meerwaarde heeft dat het Gebiedsteam alle opgaven bijeenbrengt.”

Heldere opdracht en randvoorwaarden

Naast de evaluatie bracht AT Osborne adviezen uit richting de toekomst van het team: (1) selecteer een deelgebied om echt aan de slag te gaan met een integrale en gebiedsgerichte aanpak, (2) formuleer een heldere opdracht voor het Gebiedsteam Rivieren en zorg voor een passende positie en (3) organiseer de benodigde randvoorwaarden, zoals financiering, capaciteit en integrale sturing.
Wat heeft opdrachtgever provincie Gelderland tot nu toe aan het Gebiedsteam Rivieren gehad? Eva: “Dankzij de evaluatie is het duidelijk dat de inzet van het integrale Gebiedsteam een nuttige aanpak vormt, maar dat er nog enkele stappen gezet moeten worden. Kortom: de betrokken partijen weten waar ze staan, waar ze heen moeten en hoe ze er moeten komen.”

Eva Kool

Consultant
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn