Kop van Noord-Holland

Waar ruimtelijke
opgaven samenkomen

Lees verder

Omgeven door water is de kop van Noord-Holland bij uitstek een gebied met complexe opgaven en veel (historische) kwaliteiten. Een gebied ook met de nodige bestuurlijke en maatschappelijke dynamiek.

De transitie van aardgas naar stroom (en in de toekomst wellicht waterstof) maakt van Den Helder een belangrijke spil in de energiehuishouding van Nederland. De haven en aanpalende bedrijvigheid nemen hier een belangrijke faciliterende positie in. Met alle uitdagingen van dien voor de leefbaarheid van de stad in samenhang met robuuste waterveiligheid.

Deze brede thematiek is wat ons, als AT Osborne, drijft om partijen te verbinden en samen te laten werken aan opgaven. Waterveiligheid, een duurzame economie en de energietransitie zijn voorbeelden van de opgaven in de ontwikkeling van een duurzame leefomgeving. Het belang van watergebonden infrastructuur is daarbij onmiskenbaar.

En wat is dan meer kenmerkend dan de dijken langs het Markermeer? Van oudsher beschermen deze dijken het cultuurhistorisch rijke achterland en inmiddels ook de sterk gegroeide steden als Purmerend, Heerhugowaard en Hoorn. De versterking van de dijk langs het Markermeer draagt zonder enige twijfel bij aan een duurzame leefomgeving in Noord-Holland én aan een prettige leefomgeving voor aan- en omwonenden. We zijn trots op onze betrokkenheid bij deze dijkversterking.

In Hoorn komen ruimtelijke opgaven samen. Een gebiedsgerichte dijkversterking – met ruimte voor ontspanning voor de inwoners van Hoorn – verhoogt de ruimtelijke kwaliteit en leefbaarheid, en maakt van Hoorn een aantrekkelijke stad. Die aantrekkingskracht gaat ook op voor het sterker stedelijk hart rondom het station. Die omgeving is volop in ontwikkeling en markeert wat ons ook drijft: binnenstedelijke ontwikkeling voor de aanpak van het woningtekort, in samenhang met een transitie in mobiliteit en bereikbaarheid.

Met andere woorden: in Noord-Holland bloeit de duurzame leefomgeving aan alle kanten!

 

Waterstofontwikkelingen Noord-Holland

Projectlocatie: Noord-Holland e.o.
Opdrachtgever: Ontwikkelingsmaatschappij Noord-Holland Noord (NHN)

Korte projectbeschrijving
Voor NHN werken wij aan het structureren en aanscherpen van alle waterstofprojecten en projecten die aan waterstof gelieerd zijn. We maken business cases, bieden inzicht in kosten en baten, en voeren data-onderzoek uit.

Belangrijkste thema
Energietransitie

Rol AT Osborne
Ongeveer 25 projecten zijn gelieerd aan diverse waterstofontwikkelingen die in Noord-Holland gaande zijn, onder de vlag van NHN. De taak van NHN, als procesmanager, is om de verschillende projecten te coördineren en te ondersteunen waar nodig. Ten aanzien van waterstof/H2 willen zij (op termijn) een aanvraag kunnen doen voor een Hydrogen Valley-status. Hiervoor is goed inzicht nodig in de verschillende businesscases van de projecten, met hulp van AT Osborne.

Wat maakt dit project uniek?
Het is gericht op energietransitie en de ontwikkeling van H2 als energiedrager.

In samenwerking met
New Energy Coalition (procesmanager NHN)

Poort van Hoorn

Projectlocatie: Stationsgebied en Pelmolenpad Hoorn
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn

Korte projectbeschrijving
Het Stationsgebied en het Pelmolenpad wordt omgevormd van een ‘anonieme bundel van infrastructuur en parkeren’ naar een dynamisch stuk stad, waarin iedereen zich welkom voelt en graag verblijft. Er ontstaat een nieuw stadsdeel, met circa duizend woningen, dat aangenaam is om te bezoeken en om in te wonen. Bovendien zal er sprake zijn van een efficiënt en vooral ook aangenaam vervoersknooppunt.

Belangrijkste thema’s
Verwelkomen, verblijven en vervoeren.

Rol AT Osborne
AT Osborne levert de Programmamanager die de verantwoordelijkheid heeft om het project van planvorming naar uitvoering te brengen.

Wat maakt dit project uniek?
Er ligt een forse bouwopgave (wonen, nieuwbouw station, spoorverleggingen, verplaatsen busstation, parkeergarages) met een voor de gemeente Hoorn unieke complexiteit. Het gaat om veel onderling afhankelijke deelprojecten die zorgvuldig moeten worden gecontracteerd, gepland en gefaseerd. Daarvoor is het nodig een relatief omvangrijke projectorganisatie te bouwen en in te richten; een projectorganisatie die intensief samenwerkt met de partners in het gebied.

In samenwerking met:
ProRail, NS (als grootgrondbezitter en vervoerder) en Provincie Noord-Holland

Versterking Markermeerdijken

Projectlocatie: Primaire waterkering Hoorn tot en met Amsterdam
Opdrachtgever: Alliantie Markermeerdijken: een samenwerking tussen Hoogheemraadschap Hollands Noorderkwartier, Boskalis en VolkerWessels-ondernemingen

Korte projectbeschrijving
De Alliantie Markermeerdijken brengt de veiligheid op orde van ruim 33 kilometer Markermeerdijken, van Hoorn tot Amsterdam. De verantwoordelijkheden van deze alliantie zijn onder meer de planvorming (Projectplan Waterwet maken) en planologisch juridische procedures, de ontwerpen en het omgevingsmanagement.

Tijdens de uitvoering van de dijkversterking wil de alliantie de hinder en overlast voor de omgeving zo veel mogelijk beperken. Daarom wordt ruim negentig procent van de materialen per schip aan- en afgevoerd. Vanaf de centraal gelegen loswallen vervoeren we de materialen verder binnen het werkgebied. De aanleg van loswallen langs de dijk en vaargeulen in het Markermeer vormen het eerste onderdeel van het werk. Vervolgens is langs het gehele tracé een buitendijkse werkbaan opgespoten, die fungeert als transportroute en werkbaan voor de dijkversterking.

Belangrijkste thema’s
Publiek-private samenwerking, waterveiligheidsopgave (Hoogwaterbeschermingsprogramma), duurzaamheid en innovaties.

Rol AT Osborne
AT Osborne levert de Alliantiemanager/algemeen directeur van de Alliantie. Deze Alliantiemanager geeft leiding aan de organisatie en rapporteert aan het Alliantiebestuur, waarin zowel de publieke als de private partner vertegenwoordigd zijn. Met z’n drieën sturen zij de Alliantie aan en zijn ze integraal verantwoordelijk voor de dijkversterking. Besluitvorming in het AMT vindt plaats op basis van unanimiteit. In de planontwikkelingsfase en bij de totstandkoming van het Projectplan Waterwet heeft AT Osborne ook planologisch juridisch expertise geleverd.

Wat maakt dit project uniek?
Dit is het grootste en laatste nog lopende project uit de HWBP-2 (Hoogwaterbeschermingsprogramma)-regeling. Het versterken van dit provinciale monument (van ruim 33 km) vindt plaats onder bijzondere omstandigheden; op zeer slappe ondergrond (onder andere veen en slappe klei) en in een spannende omgeving met beschermde natuurwaarden en woningen dicht op de dijk.

Stadsstrand Hoorn

(onderdeel van het project Versterking Markermeerdijken)
Projectlocatie: In de gemeente Hoorn, aan de rand van het Hoornse Hop (lokaal gedeelte van het Markermeer), tussen de Schouwburg Het Park en de Galgenbocht bij de Grote Waal
Opdrachtgever: Gemeente Hoorn en de Alliantie Markermeerdijken

Korte projectbeschrijving
De Alliantie Markermeerdijken legt op deze locatie – als onderdeel van haar totale waterveiligheidsopgave – een zogenaamde oeverdijk aan, die straks de nieuwe waterkering vormt vóór de historische dijk in het Hoornse Hop. Op verzoek van de gemeente Hoorn ontstaat op deze nieuwe oeverdijk een stadstrand, met nieuwe fiets- en wandelmogelijkheden, van ongeveer 130 meter breed en een kilometer lang. Vanaf de bestaande dijk komen drie bruggen naar de oeverdijk, waarvan twee bij het stadsstrand. Deze bruggen verbinden de oeverdijk en het stadsstrand met de woonwijken van Hoorn en het bestaande wegen-, fietspaden- en wandelnetwerk. Zo kunnen inwoners en bezoekers nog meer genieten van de Markermeerkust aan de westzijde van Hoorn.

Belangrijkste thema’s
Gebiedsontwikkeling, publiek-private samenwerking, publiek-publieke samenwerking en duurzaamheid.

Rol AT Osborne
Projectmanager van het project Stadsstrand Hoorn (i.c.m. Familie van Bruggen); aansturen ontwerpproces, omgevingsmanagement, financiële sturing op haalbaarheid en het organiseren van de afstemming tussen overheden.

Wat maakt dit project uniek?
Het opereren in een spanningsveld tussen verschillende ‘werelden’.

Ontwikkeling Maritiem Cluster

Projectlocatie: Kop van Noord-Holland
Opdrachtgever: Provincie Noord-Holland, Gemeente Den Helder en Koninklijke Marine

Korte projectbeschrijving
Ontwikkeling van het gebied rond de haven in Den Helder. AT Osborne heeft met bovengenoemde partijen gewerkt aan ontwikkelingstrends van dit gebied, met oog op 2030 én op 2050. Vanuit de gedachte dat de ontwikkeling van het maritieme cluster kansen biedt kansen om zowel de haveneconomie als de maritieme stedelijke ontwikkeling een positieve impuls te geven. Dat is niet alleen van belang van de regio, maar ook van ons land.

Belangrijkste thema’s
Versterken economie, gebiedsontwikkeling, energietransitie, waterveiligheid.

Rol AT Osborne
De procesregisseur, met als doel een gedragen en gedeeld toekomstperspectief vanuit alle stakeholders en gezamenlijke overheden. Wij hebben met partijen gewerkt aan vertrouwen, respect en gedeelde belangen, en samen stappen gezet in de opgaven voor de komende tijd. Het AT Osborne-rapport is het vertrekpunt voor verdere ontwikkelingen in de maritieme groep Kop van Noord-Holland.

Wat maakt dit project uniek?
Deze opgave is al jaren onderwerp van gesprek, maar vordert moeizaam vanwege de vele tegenstrijdige ideeën en standpunten. Juist door deze spiraal te doorbreken en te zoeken naar gezamenlijke belangen, hebben de betrokken partijen stappen gezet in de richting van oplossingen. Boven zijn openheid, transparantie en gezamenlijkheid de belangrijkste aandachtspunten. AT Osborne werkt ondertussen verder aan de basis voor een bestuursakkoord (gereed in de zomer 2022).

In samenwerking met
AT Osborne is als procesregisseur de trekkende en coördinerende kracht tussen verschillende landelijke, regionale en lokale overheidspartijen.

Reijer Baas

Consultant

Alexander Schütte

Managing Consultant

Janbart van Ginkel

Consultant

Tom Kremers

Consultant
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn