Artikel

Integraal
huisvestingsplan
voor Haaglanden
Medisch Centrum

Na de fusies van de Haagse ziekenhuizen Westeinde en Antoniushove en in 2015 met ziekenhuis Bronovo, ontstond Haaglanden Medisch Centrum (HMC). Een ziekenhuis met drie klinische locaties en drie gebouwen die aan een vernieuwing toe zijn. Toen in 2019 de acute zorg van de locatie HMC Bronovo werd verplaatst naar HMC Westeinde ontstond hier veel weerstand tegen. Omwonenden kwamen in verweer, actiegroepen werden opgezet en ook de Haagse politiek liet zich niet onberoerd.

Complexe puzzel

In de afgelopen jaren zijn er diverse plannen ontwikkeld voor de toekomst van het vastgoed van HMC maar deze boden nog niet de juiste oplossing. In maart 2021 werd Rutger Kriek (AT Osborne) gevraagd om als ‘programmadirecteur vastgoedvernieuwing’ met deze ingewikkelde puzzel van het HMC-vastgoed aan de slag te gaan. Wat maakte deze puzzel zo ingewikkeld? HMC heeft drie volwaardige ziekenhuislocaties die aan vernieuwing toe zijn, en waarin op korte termijn investeringen noodzakelijk zijn voor de toekomst. De benodigde investeringen zijn dusdanig groot dat spreiding van deze investeringen noodzakelijk is om ze financieel haalbaar te maken en dat vraagt om het maken van keuzes. Om aan duurzaamheidskaders te voldoen in 2030 zijn ook grote investeringen nodig maar tegelijkertijd was de vraag op welke locaties dit het beste gedaan kan worden. Daarbovenop zijn niet alleen investeringen voor huisvesting nodig maar ook voor ICT/Technologie en zorgvernieuwing. En daar doorheen speelde vooral de vraag welke zorg op welke locaties het beste past en wat nu de juiste prognose is van de toekomstige zorgvraag en daarbij behorende productieverwachting voor de komende jaren. En niet in de laatste plaats, was dé grote vraag wat de toekomst moet en kan zijn van locatie HMC Bronovo.

HMC medewerkers in the lead

Omdat het integraal huisvestingsplan het begin is van een langjarig investeringsplan in vastgoed en technologie koos Rutger Kriek de lijn om medewerkers van HMC zelf ‘in the lead’ te zetten om zo te borgen dat de kennis die in dit traject wordt opgedaan, ook duurzaam binnen de HMC organisatie zelf behouden blijft na afronding van het opstellen van het Masterplan. Een programmateam werd ingericht met aan het hoofd van elk domein een HMC-collega. De integraliteit werd geborgd doordat in het programmateam de domeinen, zorgvraag, productie & capaciteiten, concepten zorg & services, gebouw & installaties, technologie en financiën vertegenwoordigd waren. Samen met programma secretaris Stefan van der Veen (HMC) heeft Rutger Kriek leiding gegeven aan het programmateam waarmee het Integraal Huisvestingsplan is ontwikkeld.

Regelvermogen en herijking

Bij de ontwikkeling van een investeringsplan voor vastgoed en technologie in een bewegend zorglandschap komen veel onzekerheden aan het licht. Vragen als welke zorg levert het ziekenhuis over vijf tot tien jaar, welke zorg wordt straks betaald door de zorgverzekeraar, met welk tempo groeit de bevolking van Den Haag en wat is de impact van technologie over vijf jaar. “Onzekerheid is hierin de enige zekerheid en daar moet in een dergelijk langjarig plan zorgvuldig en veerkrachtig mee worden omgegaan,” aldus Kriek. Om dwars door al deze onzekerheden een plan te kunnen ontwikkelen is goed afgewogen wat nu als vertrekpunt wel vaststaat, welk regelvermogen in te bouwen is om tussentijds bij te kunnen sturen. “Regelvermogen voor bijsturing en tussentijds herijken van het plan vormen een belangrijke basis van de aanpak. We kunnen de impact van landelijk beleid of technologische ontwikkelingen niet allemaal overzien, maar we kunnen ook niet blijven wachten op een moment waarop we dat wel allemaal weten” geeft Stefan van der Veen aan. “Dan is het verstandig om nu transparant in beeld te brengen op welke informatie de plannen zijn gebaseerd, maar ook eerlijk te benoemen dat de plannen over vier jaar herijkt moet worden.” Zo kunnen plannen worden ontwikkeld, investeringen worden gedaan binnen een zekere bandbreedte en is helder wanneer, en op welke onderdelen een herijking nodig en mogelijk is. In 2026 is de eerste herijking waarin de nu vastgestelde uitgangspunten op het gebied van zorgvraag en productieontwikkeling tegen het licht gehouden moeten worden. Niet alleen op basis van de ontwikkeling van deze parameters is het noodzakelijk om tijdens het traject de stand van zaken op te maken, ook de ontwikkelingen op het gebied van de beschikbaarheid van personeel en het nieuw af te sluiten Integraal Zorg Akkoord (IZA) zijn een factor om mee rekening te houden. Deze herijking geeft daarmee nieuwe inzichten of het nu beoogd aantal bedden nog passend is, of de OK-capaciteit aansluit op de actuele productieprognose van HMC en wat de invloed is van IZA, de personeelskrapte en de snelle ontwikkelingen op het gebied van technologische vernieuwing.

Definitief besluit

Na een voorgenomen besluit in mei 2022 is half juli het definitief besluit genomen op basis van het ontwikkelde Integraal Huisvestingplan voor de ontwikkeling van de drie ziekenhuislocaties van Haaglanden Medisch Centrum. Dit betreft naast het kader voor de toekomst van locatie HMC Bronovo, een omvangrijk investeringsplan voor het vernieuwen van de locaties HMC Westeinde en HMC Antoniushove met betrekking tot vastgoed, ICT en zorgtechnologie en het implementeren van nieuwe zorg- en serviceconcepten. Het Integraal Huisvestingsplan voor fase 1 met een investeringsplanning van ruim 420 miljoen geeft een helder kader voor de projecten die in de komende 8 jaar worden gerealiseerd om zo de HMC-locaties te vernieuwen en de huisvesting aan te laten sluiten aan de behoefte van patiënt en medewerker. De keuze is gemaakt dat HMC Bronovo tot 2030 openblijft als weekziekenhuis en getransformeerd wordt tot een innovatieve zorgfunctie voor de wijken Benoordenhout en Scheveningen. HMC ontwikkelt voor haar locatie HMC Bronovo een zorgpalet van ‘vernieuwende en transmurale zorg’ die specifiek is gericht op ouderen en mensen met een chronische ziekte. Het is noodzakelijk deze zorg integraal en samen met zorgpartners in de VVT, huisartsen en wijkzorg te ontwikkelen. In deze eerste fase van het bouwprogramma worden de locaties HMC Antoniushove en HMC Westeinde gereed gemaakt om de klinische en OK capaciteit van HMC Bronovo te kunnen accommoderen. Op basis van een tweede herijking in 2030 wordt het investeringsprogramma bepaald voor de tweede fase van de vernieuwingsprojecten op de locaties HMC Westeinde en HMC Antoniushove.

Trots

AT Osborne is trots dat zij met de inzet van Rutger Kriek in de rol van programmadirecteur vastgoedvernieuwing een bijdrage heeft kunnen leveren aan de ontwikkeling van het Integraal Huisvestingsplan en de complexe puzzel van HMC heeft kunnen ontrafelen. Naast deze inzet hebben diverse AT Osborne collega’s samen met de HMC-collega’s een bijdrage geleverd aan het tot stand komen van het plan met nadruk op de ontwikkeling van de zorgvraagprognose, concept ontwikkeling en capaciteitbepaling. Een mooi voorbeeld van hoe AT Osborne een zorgorganisatie in de breedte op hoog niveau kan ondersteunen. Juist ook als er veel belangen een rol spelen.

Links naar media:

Auteurs

Rutger Kriek

Managing Consultant
Ga terug naar Gezonde samenleving
Video
Delen

Uw naam

E-mail

Naam ontvanger

E-mail adres ontvanger

Uw bericht

Verstuur

Share

E-mail

Facebook

Twitter

Google+

LinkedIn